Cena akcji podlegających wykupowi przymusowemu

Cena akcji podlegających wykupowi przymusowemu

W dniu 11 lipca 2022 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 132/2022 (6531) poz. 36782 opublikowane zostało ogłoszenie Zarządu Spółki dotyczące ustalenia ceny akcji podlegających wykupowi przymusowemu.

Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057155 (dalej „Spółka”),

działając na podstawie art. 417 § 2 w zw. z art. 418 § 3 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SICAV-RAIF S.A. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki (ogłoszonej w MSiG nr 116/2022 (6515) poz. 32605), niniejszym ogłasza, iż wybrany uchwałą nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2022 r. biegły Pan Dariusz Bednarski współpracujący w ramach Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu,

ustalił cenę jednej akcji Spółki, podlegającej przymusowemu wykupowi na kwotę 2,78 zł (słownie: dwa złote 78/100).

Jednocześnie Zarząd informuje, że w związku z tym, że akcje Spółki pozostają zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. proces wykupu przymusowego akcji Spółki będzie prowadzony przy współudziale tego podmiotu.

Akcjonariusze Spółki nie muszą składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów w tym zakresie.