Radpol opublikował wyniki finansowe za 2015 rok

Radpol opublikował wyniki finansowe za 2015 rok

Radpol, producent i dostawca zaawansowanych produktów dla energetyki, ciepłownictwa oraz instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, w 2015 roku osiągnął 191,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, przy zysku EBITDA i netto na poziomach odpowiednio 16,5 i 2,4 mln zł. Spółka w minionym roku ukończyła procesy konsolidacyjne, rozpoczęła wdrażanie programów oszczędnościowych i obniżyła zadłużenie finansowe.

żerdzie wirowane strunobetonowe

W IV kwartale 2015 roku sprzedaż Radpolu wyniosła 38,4 mln zł (wobec 47,9 mln zł), a zysk EBITDA 1,4 mln zł (w porównaniu do 1,6 mln zł). Na poziomie netto Spółka wykazała stratę – 1,05 mln zł (po korekcie o zdarzenia jednorazowe wynik wyniósłby: -324 tys. zł). Poziomy zysków zostały obciążone kosztami przeniesienia zakładu Finpol Rohr (producenta systemów preizolowanych dla podziemnych i napowietrznych sieci ciepłowniczych oraz do przesyłu innychmediów) z Warszawy do Lublina, a niższa sprzedaż wynika m.in. z przenosin tego zakładu oraz spadku ilości inwestycji na rynku.

2015 rok pod względem wyników finansowych nie był dla Spółki udanym okresem. Na osiągnięte rezultaty wpłynęło szereg czynników. Mówimy m.in. o gwałtownym wzroście cen surowców oraz zdarzeniach jednorazowych, dotyczących głównie ukończenia procesu konsolidacji. Dodatkowo obserwowaliśmy istotnie mniejszą liczbę inwestycji w rozbudowę lub modernizację infrastruktury, co wynika z oczekiwania na start realizacji programów operacyjnych z nowej perspektywy finansowej UE. Nie bez znaczenia były też zmiany w zarządach wielu spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Daniel Dajewski
Prezes Zarządu Radpol S.A.

Zdarzenia jednorazowe w 2015 roku wyniosły prawie 3,7 mln zł. Największą część stanowiły działania związane z przeniesieniem produkcji zakładu Finpol Rohr z Warszawy do Kolonii Prawiedniki k. Lublina. Utworzono także rezerwę na sprzedaż majątku Spółki w Pile.

W 2015 roku gwałtownie wzrosły ceny surowców na bazie etylenu, co znacząco obniżyło zysk brutto na sprzedaży w segmencie wod-kan-gaz. Pomimo tego i innych czynników Radpol istotnie obniżył zadłużenie finansowe o 7,7 mln zł (spadek o 11 proc.) do 60,6 mln zł oraz poprawił przepływy z działalności operacyjnej (26,3 mln zł w porównaniu do 16,4 mln zł uzyskanych w 2014 roku).

Do istotnych pozytywnych wydarzeń mających miejsce w IV kwartale minionego roku należy otrzymanie europejskiego certyfikatu EH&P na systemy ciepłownicze, a na polskim rynku – certyfikacji na słupy dla kolejnictwa. Ponadto Spółka zrezygnowała z produkcjinierentownych przewodów elektroenergetycznych oraz poprawiła politykę zakupową surowców.

Daniel Dajewski
Prezes Zarządu Radpol S.A.

Radpol wraz z końcem procesów konsolidacyjnych, rozpoczął w IV kwartale kompleksowy audyt procesów operacyjnych, czego wdrożenie wyników istotnie poprawi efektywność kosztową. Spółka szacuje uzyskanie dodatkowych oszczędności (w ramach obniżki zarówno kosztów stałych, jak i zmiennych) w wysokości ok. 5 mln zł rocznie.

Wszystkie przeprowadzone zmiany przygotowują Radpol S.A. do dalszego rozwoju oraz poprawiają konkurencyjność przedsiębiorstwa.