Zawiadomienie o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy

Zawiadomienie o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy

Zarząd Radpol S.A. informuje, że w dniu 6 października 2022 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 194/2022(6593) pod poz. 51220 opublikowane zostało ogłoszenie o treści wskazanej poniżej.

 

Zarząd Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057155 (dalej „Spółka”) zawiadamia o planowanej wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022. Na wypłatę zaliczki przeznacza się łącznie kwotę 5 458 271,86 zł (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy), z czego kwotę w wysokości 4 222 472,03 zł (słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote i trzy grosze) przeznacza się z zysku netto wypracowanego przez Spółkę do dnia 30 czerwca 2022 roku, kwotę w wysokości 1 235 799,83 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) przeznacza się z kapitału zapasowego, pozycja Kapitał zapasowy z podziału zysku, co łącznie stanowi nie więcej niż połowę zysku osiągniętego od końca roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2021 r., powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Spółki, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Uprawnionymi do otrzymania wypłaty zaliczki na poczet dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje Radpol S.A. w dniu 18 listopada 2022 r. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy nastąpi w dniu 23 listopada 2022 r.

Sprawozdanie finansowe, stanowiące podstawę podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy, zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2022 r.