Jak magazynować i transportować rury PE?

Jak magazynować i transportować rury PE?

Długość rur

Rury o średnicach od 25 do 63 mm produkowane są w zwojach po 100 m, 200 m i 300 m. Rury o średnicach od 75 do 110 mm produkowane są w odcinkach prostych po 12 m lub w zwojach. Zwoje rur o średnicy 75 i 90 mm po 100 m, rury o średnicy 110 mm w zwojach po 50 m. Pozostałe rury cięte są na odcinki po 12 m i pakowane w palety obwiedniowe lub układane luzem (wymiary palet i krazków przedstawiają tabele). Przy do starczaniu rur w zwojach średnica rdzenia bębna, na który są nawijane, nie powinna być mniejsza niż 20 średnic zewnętrznych rury (min 0,6 m).

Transport

Rury muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej długosci. Transport rur powinien odbywać sie w taki sposób, by uniknąć uszkodzeń mechanicznych w trakcie ich załadunku, przewozu i rozładunku. Podczas ładowania i rozładunku należy używać podnośników widłowych z płaskimi widłami lub dzwigu z użyciem miękkich zawiesi (zabrania się stosowania lin i łancuchów).

Rury transportowane luzem można rozładować ręcznie przy zachowaniu przepisów prawa dotyczacych tego rodzaju prac. Nie wolno rzucać ani przesuwać rur po podłożu. Powierzchnie ładunkowe pojazdów przeznaczonych do transportu rur PE powinny być równe, bez ostrych krawędzi i wystających przedmiotów. Poszczególne zwoje czy wiązki rur należy układać ściśle obok siebie i zabezpieczyć przed przesuwaniem.

Składowanie

Rury powinny być składowane poziomo, na płaskim i równym podłożu. Fabrycznie opakowane palety można składować, jedna na drugiej do wysokosci 2 m, ustawiając na sobie drewniane obramowania palet. Rury składowane luzem nalezy umieścić na drewnianych podkładkach szerokosci min. 50 mm rozstawionych do 2 m i zabezpieczyć przez boczne podpory rozmieszczone w takich odstepach jak podkładki.

Wysokość składowania rur układanych luzem nie powinna przekraczac 1m, natomiast rury w zwojach nalezy składowac w pozycji poziomej ułożone na sobie do wysokosci maksymalnie 1,5 m. Rury o róznych średnicach i grubosciach ścianek powinny być składowane oddzielnie. W przypadku, kiedy nie jest to możliwe, rury o większej sztywności obwodowej należy umieścić na spodzie. Rury w trakcie składowania winny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi oraz smarami i olejami.

Temperatura w miejscu składowania nie może przekroczyć 30°C, a odległosc rur od grzejników i przewodów grzewczych nie może być mniejsza niz 1 m. Czas przechowywania rur w otwartych magazynach nie powinien przekraczac 1 roku.