Zalety układania rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE metodami bezwykopowymi

Zalety układania rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE metodami bezwykopowymi

Rury RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE przeznaczone są przede wszystkim do układania technikami alternatywnymi, ale montaż tradycyjny również jest możliwy. Instalacje bezwykopowe stają się coraz ważniejsze z powodu wzrastających kosztów układania przewodów ciśnieniowych.

Układanie metodami bezwykopowymi rur z PE 100RC oraz PE 100RC z dodatkowym płaszczem ochronnym pozwala na znaczne oszczędności w inwestycji. Ze względu na dużą odporność na naciski punktowe (szczególnie zalecane są rury trójwarstwowe RC MULTIsafe®3L) oraz skutki zarysowań powierzchni, wyroby te mogą być układane w gruncie bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej, która stanowi dla nich strefę ochronną.

Z uwagi na wysokie koszty związanez transportem ziemi,stosowanie rur RC MULTIsafe® i RC MAXIprotect® PP/PE pozwala uniknąć znaczących wydatków związanych z przywozem na plac budowy odpowiedniego materiału do wykonania prac ziemnych oraz wywozu nadmiaru pozostałej ziemi. Brak konieczności stosowania obsypki piaskowej powoduje oszczędności ok. 15-25% w porównaniu do tradycyjnych metod wykopowych.

Układanie przewodów metodą wykopu otwartego, zwłaszcza na terenach silnie zurbanizowanych, wiąże się z wysokimi kosztami wynikającymi, miedzy innymi z długiego czasu zajęcia pasa drogowego, czy późniejszego odtwarzania nawierzchni. W technologiach bezwykopowych wykorzystywana jest naturalna elastyczność przewodów do zmiany kierunku układanego rurociągu. W wyniku wieloletnich pozytywnych doświadczeń w eksploatacji przewodów ciśnieniowych z PE coraz bardziej rozpowszechnia się zastępowanie oraz renowacja przewodów ułożonych z tradycyjnych materiałów, np. stalowych, żeliwnych, czy betonowych.

Główne zalety metod bezwykopowych to:

 • oszczędność w inwestycji w porównaniu do tradycyjnych metod wykopowych,
 • obniżenie kosztów poprzez wyeliminowanie części robót podziemnych,
 • skrócenie czasu montażu,
 • ograniczenie do minimum powierzchni wykopu,
 • najmniejszy stopień ingerencji w infrastrukturę oraz oddziaływanie na środowisko,
 • brak utrudnień w ruchu drogowym,
 • możliwość wykorzystania istniejących tras przewodów,
 • mniejsza możliwość uszkodzenia już istniejących sieci podziemnych znajdujących się w pobliżu budowanego rurociągu,
 • zminimalizowanie lub całkowite wyeliminowanie możliwości osiadania gruntu, a co za tym idzie, prawdopodobieństwa uszkodzenia sąsiadujących budynków,
 • zminimalizowanie utrudnień w ruchu pojazdów,
 • odwodnienia wymagają tylko wykopy początkowe i końcowe, a nie cała trasa nowego rurociągu,
 • wzrost bezpieczeństwa robót,
 • większa trwałość konstrukcji.

Rury RC MULTIsafe® oraz RC MAXIprotect® PP/PE mogą być układane przy użyciu następujących technologii:

1. Bezwykopowych

 • kraking – układanie w miejscu starego rurociągu z jego równoczesnym skruszeniem,
 • przeciski pneumatyczne przebijakiem (kretem),
 • przewierty sterowane,
 • mikrotunelowanie,
 • przeciski hydrauliczne,

2. Wąskowykopowych

 • płużenie,
 • frezowanie itp.

3. Wykopowych

 • bez podsypki i obsypki piaskowej, z zastosowaniem gruntu rodzimego i obsypką o wielkości kamieni do 60 mm.

4. Renowacji przewodów

 • sliplining,
 • close fit,
 • swagelining,
 • rolldown.