Badania i Rozwój

RADPOL SA realizuje w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „ „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:

„Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych rur termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie do nadruku termotransferowego, wykonanych z materiałów polimerowych o podwyższonej odporności termicznej na procesy starzenia, z bezhalogenowymi opóźniaczami rozprzestrzeniania płomienia, o niskiej emisji dymów, krotności skurczu 2:1;3:1;4:1”.

Celem projektu jest opracowanie prototypu pierwszej polskiej rury termokurczliwej przeznaczonej do nadruku termotransferowego przewyższającej wyroby dostępne na rynku głównie ze względu na: dopuszczalną temperaturę pracy ciągłej, która dla rezultatu projektu będzie wynosiła 135 stopni C, – współczynnik skurczu, 2:1;3:1;4:1, – dowolną grubość ścianki – będzie to pierwsza rura do nadruku termotransferowego w wykonaniu pogrubionym, a nie wyłącznie cienkościennym.

Całkowity koszt realizacji projektu: 8 310 265.41 PLN
Kwota dofinansowania: 3 432 638.10 PLN
Okres realizacji projektu: 2018-2022

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Spółka posiada własny dział badań i rozwoju, zajmujący się opracowywaniem i testowaniem nowych materiałów, dzięki czemu powstałe wyroby cechują się najwyższą jakością. Ponadto, dział ten wykonuje i nadzoruje badania nowych wyrobów w celu dopuszczenia ich do obrotu i uzyskania niezbędnych certyfikatów.

Technicy pracujący w dziale badań rozwoju wdrażają zaawansowane rozwiązania w oparciu o wykorzystanie nowoczesnego parku technologicznego.

RADPOL zamierza w dalszym ciągu realizować i rozwijać przyjętą strategię badawczo–rozwojową.

Badania przeprowadzane są pod kątem możliwości wdrożenia do produkcji nowych wyrobów, a także podnoszenia trwałości i jakości materiałów.

Patenty posiadane przez RADPOL S.A.

PAT.179257

„Sposób zakończenia kabli średniego napięcia z izolacją z tworzywa sztucznego” – udzielony przez Urząd Patentowy pod numerem PAT.179257 na podstawie decyzji z dnia 5 lipca 1999r.

PAT.197357

„Sposób wytwarzania wyrobów termokurczliwych”- udzielony przez Urząd Patentowy pod numerem PAT.197357 na podstawie decyzji z dnia 27 września 2007r.

PAT.205918

Patent na wynalazek pt. „Mufa termokurczliwa oraz sposób wytwarzania mufy termokurczliwej” udzielony przez Urząd Patentowy pod numerem 205918 na podstawie decyzji z dnia 15 lutego 2010 r.

PAT.236782

„Mieszanka polimerowa i wyrób zawierający mieszankę polimerową” – udzielony przez Urząd Patentowy pod numerem 236782 na podstawie decyzji z dnia 22 lutego 2021 r.

Istota chronionego patentem nr PL 205918 na rzecz Spółki RADPOL wynalazku została zdefiniowana w zastrzeżeniach patentowych i polega na tym, że radiacyjnie sieciowana mufa zawiera co najmniej jeden otwór zadawania środka spieniającego dla celów izolacji cieplnej, choć zwykle są dwa otwory ze względu na większą sprawność odpowietrzania układu, co jest elementem znanym ze stanu techniki, jednakże mufa termokurczliwa według patentu RADPOL charakteryzuje się tym, że powierzchnia kształtki rurowej wokół otworu zadawania środka spieniającego jest niesieciowana.

Rozwiązanie według wynalazku pozwoliło zachować po operacji sieciowania kształtki rurowej, nieusieciowane powierzchnie wokół otworów do zadawania materiału spieniającego. Pozwoliło to przy wykorzystaniu korków z polietylenu nieusieciowanego, zapewnić po operacji wypełnienia mufy materiałem spieniającym, możliwość zakorkowania otworów i stopienia połączenia korka z otworem, co zapewnia szczelne połączenie gwarantujące odporność na przenikanie wilgoci do wnętrza mufy, a więc i do strefy właściwego stalowego przewodu ciepłowniczego przy zachowaniu właściwości materiału sieciowanego całości mufy.