Kodeks Etyki

Kodeks etyki Radpol Pipes sp. o.o.

Firma Radpol Pipes w Regulaminie Pracy, reguluje zagadnienia przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, dając tym samym podstawę do dalszych działań w tym obszarze. Opracowany został a następnie wdrożony „Kodeks Etyki Radpol Pipes sp. z o.o.” stanowiąc narzędzie wspierające oraz kształtujące w firmie: pożądane postawy, zachowania, budowanie kultury organizacyjnej, kultury pracy i zasad współpracy w oparciu o zasady współżycia społecznego, przepisy prawa, regulacje wewnętrzne oraz wspólne wartości.

Jako wiodący producent systemów rurowych, Radpol Pipes czuje się zobowiązany do promowania etyki oraz pragnie dołączyć do grona czołówki światowej pod względem odpowiedzialności korporacyjnej, przestrzegania praw człowieka i ochrony środowiska.

Odpowiedzialność za osiągnięcie tego celu spoczywa na wszystkich pracownikach firmy Radpol Pipes.
Kodeks Etyki został zatwierdzony przez Zarząd Radpol Pipes sp. z o.o. i stanowi on dla pracowników firmy wzorzec postępowania w stosunku do współpracowników, przełożonych oraz klientów, partnerów i społeczności lokalnych, zarówno w relacjach biznesowych, jak i około-biznesowych.

PROCEDURA ZAPOBIEGANIA KORUPCJI

Celem niniejszej procedury jest wyeliminowanie wszelkich zjawisk korupcyjnych mogących zachodzić w związku z funkcjonowaniem Radpol Pipes sp. z o.o. oraz ustalenie jednolitych zasad dotyczących postępowania w razie stwierdzenia nadużyć, zapobiegania i przeciwdziałania nadużyciom dokonywanym na szkodę Spółki.
Celem procedury jest również zapewnienie transparentności działań Spółki względem jej partnerów handlowych.

ZGŁASZANIE SKARG, ZAŻALEŃ, NIEPRAWIDŁOWOŚCI I NARUSZEŃ PRAWA

Radpol Pipes sp. z o.o. umożliwia Państwu anonimowe zgłaszanie skarg, zażaleń, nieprawidłowości oraz podejrzeń naruszeń prawa przy wykorzystaniu m.in. poniższego formularza:

Formularz – Zgłaszanie skarg, zażaleń, nieprawidłowości, naruszeń prawa