Ochrona Środowiska

Zarządzanie środowiskiem i promieniowaniem jonizującym są priorytetami i kluczowymi czynnikami zrównoważonego rozwoju firmy

Dbamy o wysoką jakość produkowanych wyrobów, przy jednoczesnym respektowaniu wymagań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

W zakresie ochrony środowiska naturalnego deklarujemy:

 • Określenie negatywnych oddziaływań firmy na środowisko naturalne i dążenie do ich minimalizacji,
 • Obniżać zużycie czynników energetycznych,
 • Spełnienie wszystkich obowiązujących nas przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • Stosować wszystkie zabezpieczenia mogące zapobiec nadzwyczajnym zagrożeniom dla środowiska naturalnego,
 • Ograniczać emisje zanieczyszczeń do atmosfery,
 • Działać na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego.

Nasze poczucie odpowiedzialności za naturalne otoczenie powoduje, że będziemy:

 • Stale kształcić, szkolić i motywować naszych pracowników, aby wywiązywali się ze swoich zadań i działań, w sposób świadomy i odpowiedzialny,
 • Rozbudzać i rozwijać świadomość proekologiczną w całej firmie,
 • Udostępniać wszystkim zainteresowanym stronom informacje o działaniach na rzecz środowiska,
 • Prowadzić otwarty dialog z pracownikami i społeczeństwem o dręczących ich obawach co do potencjalnych zagrożeń związanych z naszą działalnością,
 • Prowadzić ciągłe monitorowanie zewnętrznych wymagań środowiskowych oraz trendów jakościowych.

Gwarancją realizacji tak sformułowanej polityki środowiskowej jest wdrożony, utrzymywany i ciągle doskonalony Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm

PN EN ISO 9001:2015 oraz PN EN ISO 14001:2015.

Zarząd i wszyscy pracownicy Firmy Radpol Pipes sp. o.o. razem zobowiązują się do przestrzegania niniejszej polityki i osobistego zaangażowania się w jej realizację.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (15 lipca 2015 r.):

W związku z rodzajem prowadzonej działalności, firma zobowiązała się do redukcji wytwarzanych zanieczyszczeń. W związku z tym uzyskała następujące zezwolenia:

Znak GiIE.6220.5.2015 obowiązuje do 30 czerwca 2025 r.

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza:

W związku z rodzajem prowadzonej działalności, firma zobowiązała się do redukcji wytwarzanych zanieczyszczeń. W związku z tym uzyskała następujące zezwolenia:

Znak GiIE.6224.1.2021 obowiązuje do 30 września 2032 r.

Znak OŚR.6224.9.2014.SJ1 obowiązuje do 30 czerwca 2024 r.

Znak OŚR.6221.41.2013 obowiązuje bezterminowo